การรับประกัน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้านาน 12 เดือน การลงทะเบียนจะช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เมื่อพบปัญหาการใช้งานและการขอเคลมสินค้าในอนาคต

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท อินโนเวทีฟ เทค จำกัด ดูแลและให้บริการรับประกันผลิตภัณฑ์ LinearFlux ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น

 • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าใหม่ ที่สั่งซื้อโดยตรงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ การกัดกร่อน การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากทางบริษัท การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กรณีนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท
 • การเคลมสินค้า ทางบริษัทฯถือสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซ่อมหรือเปลี่ยนคืน ตามที่เห็นสมควร
 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินไว้ และนำมาแสดงเพื่อขอรับบริการ
 • ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าที่เปลี่ยนทดแทนจะยังคงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าเดิม
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เทียบเท่ากัน แทนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้น ในกรณีที่สินค้าเดิมยกเลิกหรือสิ้นสุดการผลิต 
 • สินค้าที่ได้รับมาจากกิจกรรมแจกของรางวัล หรือการสปอนเซอร์ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน กรุณาติดต่อ [email protected] เพื่อปรึกษาปัญหาการใช้งาน
 • ท่านสามารถติดต่อแจ้งปัญหาหรือขอเคลมสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือกับทางบริษัท
 • สินค้ารับประกันนาน 12 เดือน
การเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน

หากตัวสินค้าเสียหายจากขั้นตอนการผลิตของทางโรงงาน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ 

 • สินค้าที่บกพร่องจะต้องส่งคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ และกล่องในสภาพที่สมบูรณ์ตามเดิม 
 • กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินตัวจริง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้า
เงื่อนไขเพิ่มเติม

การรับประกันถือเป็นโมฆะหากผู้ใช้:

 • ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าได้
 • ไม่สามารถส่งคืนสินค้าที่มีสภาพเดิมที่สมบูรณ์ หรือ มีการดัดแปลงหลังจากการขาย
เงื่อนไขการส่งเคลมสินค้า
 • สินค้าที่ส่งเคลมต้องไม่มีตำหนิจากการใช้งานผิดวิธี ตำหนิเสียหายจากการใช้งาน ร่องรอยการกระแทก หรือการขูดขีดอย่างรุนแรง
 • สินค้าต้องส่งมาพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กล่อง เคสหูฟัง ตัวหูฟัง จุกหูฟัง รวมไปถึงคู่มือการใช้งาน
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามาที่บริษัทฯ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนส่ง
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนกลับคืนยังลูกค้าที่อยู่ภายในประเทศไทย